IROP – 3. výzva MAS Střední Haná – Sociální bydlení

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 62 ,,Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD,,

Odkaz na 62. výzvu IROP – Sociální infrastruktura, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 62 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 26. 6. 2018, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 27. 8. 2018, 12:00

Finanční alokace na výzvu – 4 210 530 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 1 000 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 4 210 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Sociální bydlení: pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytů, bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení

Upozorňujeme, že v rámci výzvy IROP č. 62 došlo k její aktualizaci. Pro Výzvu MAS a podávání žádostí PLATÍ NEAKTUALIZOVANÁ VERZE VÝZVY TZN. dokumenty  k 21. 9. 2017 !