IROP – 3. výzva MAS Střední Haná – Sociální bydlení

Do výzvy nebyly přijaty žádné žádosti o dotaci.

Dne 20. 8. 2018 došlo ke změně této výzvy. Změna se týká data ukončení příjmu žádostí, který byl posunut na 4. 10. 2018. Nová verze Textu výzvy je zde zveřejněna.

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 62 ,,Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD,,

Odkaz na 62. výzvu IROP – Sociální infrastruktura, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 62 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 26. 6. 2018, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 4. 10. 2018, 12:00

Finanční alokace na výzvu – 4 210 530 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 1 000 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 4 210 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Sociální bydlení: pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytů, bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení

Upozorňujeme, že v rámci výzvy IROP č. 62 došlo k její aktualizaci. Pro Výzvu MAS a podávání žádostí PLATÍ NEAKTUALIZOVANÁ VERZE VÝZVY TZN. dokumenty  k 21. 9. 2017 !