IROP – 5. výzva MAS Střední Haná – Bezpečnost dopravy II

Dne 3. 6. 2019 došlo ke změně této výzvy. Změna se týká data ukončení příjmu žádostí a navýšení alokace výzvy, datum byl posunut na 17. 6. 2019. Nová verze Textu výzvy je zde zveřejněna.

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Aktivita Bezpečnost dopravy

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 53 ,,Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD,,

Odkaz na 53. výzvu IROP – Udržitelná doprava, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 9. 5. 2019, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 17. 6. 2019, 12:00

Finanční alokace na výzvu – 9 445 895,19 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 400 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 4 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY: rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.

Proces hodnocení: Projekty byly předány k záveřečnému ověčení způsobilosti na CRR (21. 8. 2019).