OPZ – Operační Program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

V rámci programového rámce OPZ budou řešena následující opatření:

TOTO OPATŘENÍ JIŽ NEBUDE REALIZOVÁNO. Cílem je Zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově. Zlepšení udržitelnosti kvalitních sociálních služeb. Zajištění služeb uživatelům, kterým tímto přispějeme k nezávislému způsobu života, začlenění do společnosti a zabráníme jeho izolaci či segregaci.
Alokace: 5.324.000 Kč

Podporované aktivity:

1. Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
• Odborné sociální poradenství
• Terénní programy
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Raná péče
• Krizová pomoc
• Kontaktní centra
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• Sociální rehabilitace
• Sociálně terapeutické dílny
• Služby následné péče
• Podpora samostatného bydlení
• Osobní asistence
• Odlehčovací služby

2. Další programy a činnosti i v oblasti sociálního začleňování
• Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách
• Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života
• Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky
• Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách
• Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty
• Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci
• Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
• Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče
• Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin
• Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení
• Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovně-právních vztahů
• Aktivity přispívající k boji s diskriminací
• Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území

Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programů Zaměřených na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.
Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v přímé práci, tj. odborné pracovní pozice hrazené z přímých nákladů, s cílem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a dovedností při práci s cílovými skupinami, a to v rozsahu minimálně 40 hodin za celé období realizace projektu.

3. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
• Komunitní sociální práce
• Komunitní centra

Cílem je: zvýšení lokální zaměstnanosti, usnadnění přístupu k zaměstnání osobám z cílových skupin, pomoc zaměstnavatelům s vytvářením nových pozic, efektivnější obsazování pozic stávajících.
Alokace: 1.000.000 Kč

Podporované aktivity:

1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
• podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnaní a jeho udržení.
• rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
• aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

2. Podpora udržitelnosti na trhu práce
• vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce prostřednictvím flexibilních forem zaměstnávání
• podpora flexibilních forem zaměstnávání
• podporovány budou pouze poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi

3. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
• zprostředkování zaměstnání
• podpora projektů vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám osob při uplatnění na trhu práce
• formou mzdových příspěvků bude podporováno vytváření nových pracovních míst pro cílové skupiny
• formou mzdových příspěvků bude podporováno rovněž umisťování cílových skupin osob na ta pracovní místa, která budou z různých příčin na trhu práce uvolňována
• podpora zahájení podnikatelské činnosti.

4. Podpora prostupného zaměstnávání
• aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatření podle individuálních potřeb postupné zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce
• zvyšování motivace zaměstnanců k vytváření udržitelných pracovních míst s využitím nástrojů, jako jsou pracovní místa na zkoušku, pracovní místa ve prospěch obcí atd.

Cílem je podpora fungování rodin, podpora péče o dítě a aktivit pro děti předškolního a školního věku za účelem návratu rodičů do zaměstnání. Podpora slaďování rodinného a profesního života.
Alokace: 6.000.000 Kč

Podporované aktivity:

1. Příměstské tábory – podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt.

2. Zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) – podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne). Cílem je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

3. Dětské skupiny – podpora je určena na vytvoření nových/transformaci stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a na jejich provoz. Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte, výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte. Službu péče o dítě lze poskytovat v následujících režimech:
a) Dětská skupina pro veřejnost
b) Podniková dětská skupina

4. Společná doprava dětí do/z příměstského tábora nebo dětské skupiny- podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora (týká se dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ).

5. Vzdělávání pečujících osob – jedná se o další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti. Volba profesního vzdělávání musí odpovídat potřebám podporované cílové skupiny a musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění. Dosažené vzdělání by podpořeným osobám mělo usnadnit jejich uplatnění například v dětských skupinách, v dětských klubech, na příměstských táborech nebo jako OSVČ.

Aktuální vyhlášené výzvy

No posts found.

Hisorie výzev

Všechny uplynulé výzvy uchováváme v archivu.