Orgány MAS

Organizační složka společnosti – místní akční skupina (MAS)

Společnost Střední Haná, o.p.s. zřizuje organizační složku, místní akční skupinu (MAS), obecně prospěšné společnosti jako samostatnou složku v rámci vnitřní struktury obecně prospěšné společnosti.  Účelem zřízení organizační složky je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) prostřednictvím tzv. místního partnerství(MP).

MAS tvoří partneři, tedy právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partner je oprávněn zvolit si příslušnost k zájmové skupině, jejíž zájmy bude zastávat.

Poměr zástupců veřejného a soukromého sektoru MAS a jejích orgánech musí být vždy maximálně 49 % zástupců veřejného sektoru (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, státní organizace a orgány a jimi zřízené příspěvkové a jiné organizace), alespoň 51 % zástupců ze soukromého sektoru (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby). Žádná ze zájmových skupin definovaných MAS nesmí mít v  MAS a jejích orgánech převahu.

 MAS má vlastní povinné orgány:

– Valná hromada Partnerů MAS (nejvyšší orgán)

– Správní rada MAS (rozhodovací orgán)

– Výběrová komise MAS (výběrový orgán)

– Dozorčí rada MAS (kontrolní orgán)

► Valná hromada Partnerů MAS je nejvyšším orgánem MAS; je tvořena všemi Partnery MAS (viz Seznam partnerů MAS).

► Správní rada MAS je rozhodovacím orgánem MASČlenem správní rady MAS může být jen Partner MASČleny rady MAS volí valná hromada Partnerů MAS. Správní rada MAS je tvořena 5 členy:

Pořadí

Název subjektu

Jméno zástupce

Sektor

Zájmová skupina

1. Město Kojetín Miloslav Oulehla veřejný Veřejná správa
2. KANOISTIKA KOJETÍN Ladislava Minaříková soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
3. Aleš Zendulka Aleš Zendulka soukromý podnikatelský Podnikání, cestovní ruch
4. Vojtěch Vybíralík Pavla Vybíralíková soukromý podnikatelský Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající v lesním hospodářství
5. Petr Indrák Ing. Petr Indrák soukromý podnikatelský Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající v lesním hospodářství

► Výběrová komise MAS je výběrovým orgánem MAS. Členem Výběrové komise MAS může být jen subjekt, který na území MAS – na území některé obce MAS prokazatelně místně působíČleny výběrové komise MAS volí valná hromada Partnerů MAS. Výběrová komise má pět členů:

Pořadí

Název subjektu

Jméno zástupce

Sektor

Zájmová skupina

1. PROPAL, spol. s.r.o. Svatopluk Horák soukromý podnikatelský Podnikání, cestovní ruch
2. Obec Křenovice Jaroslav Lejnar veřejný Veřejná správa
3. Obec Uhřičice Jaroslav Křepelka veřejný Veřejná správa
4. Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Lobodice Eva Déduchová soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
5. Tělovýchovná jednota Sokol Troubky z.s. Mgr. Martin Frgal soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace

► Dozorčí rada MAS je kontrolním orgánem MAS. Členem dozorčí rady MAS může být jen Partner MAS. Členy rady MAS volí valná hromada Partnerů MAS. Dozorčí rada má tři členy:

Pořadí

Název subjektu

Jméno zástupce

Sektor

Zájmová skupina

1. Obec Polkovice Ing. Drahomír Novák veřejný Veřejná správa
2. Ing. Milan Šebesta Ing. Milan Šebesta soukromý podnikatelský Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající v lesním hospodářství
3. Charita Kojetín Jitka Matoušková soukromý neziskový Sociální služby a životní prostředí