Základní informace MAS

Co je to MAS?

Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Místní akční skupina může být buď partnerství s právní subjektivitou, kdy se partneři spojí v rámci vytvořené společné struktury nebo může mít formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osobnosti na základě smluv mezi touto právnickou osobností a partnery.

Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.

MAS je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností partnera jsou uvedeny ve stanovách nebo zakládací listině či statutu a jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS. Počet partnerů MAS je nejméně 21.

Obr. Schéma společnosti Střední Haná, o.p.s. a její organizační složky

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Community-led local development strategy). Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje.

CLLD = Komunitně vedený místní rozvoj

– ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni, která přispívá k dosažení strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a která je koncipována a prováděna místní akční skupinou; Komunitně vedený místní rozvoj:

•   se zaměřuje na konkrétní subregionální území,

•  je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv,

•  se uskutečňuje na základě SCLLD,

• je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

(Zdroj: Metodika pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020)