Orgány OPS

Právní subjektivita místní akční skupiny

Právní subjektivitou je forma obecně prospěšné společnosti (viz. Zakládací smlouva společnosti). Obecným cílem společnosti je rozvoj regionu Střední Haná, který bude naplňován i následujícími kroky:

 

  • zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany
  • podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu
  • zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu
  • zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů rozvoj regionu

 

Střední Haná, o.p.s. se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., resp. 231/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Orgány o.p.s.

1. Správní rada

Správní rada má šest členů. Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé.  Funkční období člena správní rady je tříleté a funkci člena správní rady lze zastávat i opětovně.  Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě.

Členové správní rady:

Pořadí

Jméno člena

1. Ing. Jiří Šírek
2. Ing. Petr Indrák
3. Bc. Marcela Joklíková
4. Bc. Petr Hlavinka
5. Hana Skřépková
6. Mgr. Bc. Leon Bouchal

2. Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, má tři členy, které jmenují zakladatelé společnosti.  Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Funkční období je tříleté a člen dozorčí rady může být zvolen opětovně.

Členové dozorčí rady:

Pořadí Jméno člena
1. Ing. Drahomír Novák
2. Marek Svoboda
3. Ladislav Bařina

Žádný člen správní rady nebo dozorčí rady nebude volen nebo jmenován na návrh určitého okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby nebo orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy. Volba či jmenování členů správní rady a dozorčí rady jakož i poradních nebo pomocných orgánů přísluší zakladatelům.

Ředitel společnosti

Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není dle zákona, zakládací smlouvy nebo statutu vyhrazena do působnosti správní rady, popřípadě jiného orgánu společnosti. Ředitelem může být jmenována pouze bezúhonná fyzická osoba. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, ale může se účastnit jejich zasedání a rozhodování s hlasem poradním. Ředitel je jmenován správní radou společnosti.

Ředitel společnosti zodpovídá za výběr a přípravu záměrů a projektů k realizaci v rámci jednotlivých programů a k podpoře rozvoje regionu Střední Haná.

Ředitelem společnosti je Mgr. Radek Brázda

Manažer společnosti

Manažer společnosti je jmenován správní radou společnosti. Manažer společnosti odpovídá za výběr a přípravu záměrů a projektů k realizaci v rámci jednotlivých programů a k podpoře rozvoje regionu Střední Haná.

Manažer společnosti v součinnosti s příslušnými orgány sleduje vyhlašování podpůrných projektů a spolupracuje s předkladateli žádostí na zajištění jejich obsahové a věcné správnosti. Manažer společnosti úzce spolupracuje s programovým výborem a výběrovou komisí při přípravě a výběru projektů.

Manažerem společnosti a vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD je Ing. Jarmila Korcová.

Sekretariát MAS

Je výkonným aparátem Skupiny pro místní akce a jejích výborů. Je odpovědný za praktický výkon rozhodnutí Skupiny pro místní akce a jejích výborů. Bude vyhlašovatelem sběru projektů, koordinátorem a metodickým pomocníkem při jejich realizaci, bude odpověden za sběr dat pro jednání a rozhodování orgánů MAS.

 

Pracovní skupiny

V MAS Střední Haná byly vytvořeny pracovní skupiny, které se zabývají jednotlivými tématickými okruhy, které jsou prioritami MAS a které jsou jednotlivým členům pracovních skupin blízké. Úkolem pracovních skupin je především analyzovat situaci na území MAS v jednotlivých tematických oblastech, a dále především iniciovat a připravovat projekty v těchto oblastech.