Strategie OPS

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014–2020

Dne 17. 8. 2017 byla schválena realizace SCLLD MAS Střední Haná v období 2017 – 2023, jejímž cílem je zvýšení kvality života na území MAS, aktivizace občanů mikroregionu a budování partnerství.

Aktuální verze strategie je dostupná ke stažení na odkazu níže (SCLLD_FINAL).

SPL 2007 – 2013

Strategický plán Leader je přímo součástí Integrované strategie území pro Region Střední Haná na období 2007-2013. Integrovaná strategie je uceleným, komplexním rozvojovým dokumentem, vztahujícím se na celé území MAS a vznikl přímo pod vedením MAS Střední Haná, ve spolupráci veřejné a soukromé sféry. Dokument byl dokončen a přijat v listopadu 2007.

Tento strategický dokument je komplexním záměrem, který řeší rozvoj území, regionu ze všech úhlů pohledů. Strategický plán Leader z něj vychází, respektuje jej a co je nejpodstatnější, že prostřednictvím Programu Leader (Programu rozvoje venkova ČR) bude možné realizovat vybrané relevantní priority a záměry stanovené v integrované strategii území.

Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) pro období 2014 – 2020

Místní akční skupina Střední Haná (MAS) zahájila přípravu nové Integrované strategie rozvoje území, zásadního dokumentu, na jehož základě bude po roce 2013 fungovat činnost MAS.

Tvorba nové strategie není pouze záležitostí managementu pro tvorbu strategie, ale zejména pracovních skupin, členů MAS, zájmových sdružení i široké veřejnosti.

Dotazníkové šetření

V rámci přípravy strategie byla široká veřejnost zapojena formou dotazníkového šetření. Bylo vytvořeno několik typů dotazníků, které byly distribuovány podle své tematiky: podnikatelským subjektům, NNO, školám i starostům.

Dotazníky jsou ke stažení v příloze.

Veřejná projednávání strategie

Po vytvořené pracovní verzi analytické části strategie bude uskutečněno v regionu MAS veřejné projednávání, o kterém budete předem informování. Na jednání bude zvána široká veřejnost, která bude moci svými náměty přispět k tvorbě strategie.

Projekt ISRÚ MAS Střední Haná je realizován z finanční podpory Olomouckého kraje z Programu rozvoje venkova – výše příspěvku činí 125.000,- Kč.

Projekt ISRÚ MAS Střední Haná je dále realizován z finanční podpory Olomouckého kraje – výše příspěvku činí 115.000,- Kč.

Projekt zaměřený na proces standardizace a certifikace strategie MAS se sídlem v Olomouckém kraji je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2015 – výše příspěvku činí 125.000,- Kč.