OP ŽP – Operační program Životní prostředí

Programový rámec Operačního programu Životní prostředí byl do SCLLD přidán v červnu 2018. Na jeho realizaci je připraveno 10 mil. korun a podpořeny budou tři opatření: Posílení přirozené funkce krajiny, Ochranu půdy a krajiny a Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci.

Prostřednictvím MAS Střední Haná lze podávat žádosti do těchto opatření:

Podporovány budou projekty se zaměřením na posílené přirozené funkce krajiny a biodiverzity za účelem ochrany krajiny a půdy. Cílem opatření je založení a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES a zvýšení ekologické stability na území MAS.

Podporované aktivity: Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, míra dotace 100 %, např. plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě. Zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě, zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd.

Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících
USES , míra dotace 80 %.

– doplnění existujících prvků roztroušenou z dosadbou dřevin, rozšíření existujících prvků o remízy, liniové výsadby, obnova extenzivních ovocných sadů, založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů.

Projekty budou vycházet z územního plánu a realizace bude probíhat na nelesních pozemcích.

Podporovány budou projekty vedoucí k zamezení větrné či vodní eroze půdy. Hlavním cílem je ochrana půdy, která je ohrožena půdní erozí. Dílčím cílem je zamezit znehodnocování krajiny a přírody, která vede k její degradaci a ztrátě úrodnosti. Mezi podporované aktivity tohoto opatření patří opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, stabilizace drah povrchového odtoku a preventivní opatření proti erozi. Aktivity související s ochranou proti větrné erozi budou podpořeny v případě, že se jedná o obnovu či zakládání větrolamů.

Podporované aktivity: zakládání průlehů se zatravněním, zakládání travních pásů ke vsáknutí vody, zatravnění míst ke vsáknutí vody se zabráněním povrchového odtoku, zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin, hrázky, terasy, svodné příkopy, zakládání mezí a remízků apod.

Míra dotace 80 %.

V rámci opatření budou podporovány projekty zaměřené na zakládání a obnovu veřejné zeleně v obcích. Podporované aktivity lze realizovat na zastavěném území., omezeně i na zastavitelných plochách mimo zastavěné území, na plochách dle ÚPD definovaných jako zeleň. V rámci realizace podpořených aktivit budou upřednostňovány domácí druhy stromů před estetickou úpravou prostranství.

Hlavním cílem opatření je zvýšení kvality zeleně v obcích a zároveň zvýšení biodiverzity. Realizace tohoto opatření by mělo dojít také k zlepšení kvality prostředí v sídlech, zlepšení péče o veřejná prostranství (jako jsou parky, uliční stromořadí, aleje, veřejné zahrady a sady). Dílčími cíli tohoto opatření je vytvoření prostředí vhodného pro udržení a návrat mladých lidí na venkov a ochrana přírodního prostředí v obcích.

Podporované aktivity: Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů (zakládání a obnova městských parků a parkových náměstí, lesoparků a hájů, doprovodné zeleně u vodních toků, vytváření průlehů se zatravněním, obnova alejí, obnova zeleně podél komunikace, uličních stromořadí, obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství apod.)

Míra dotace 60 %.

Aktuální vyhlášení výzvy

No posts found.

Historie výzev

Všechny uplynulé výzvy uchováváme v archivu.