Projekty

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS STŘEDNÍ HANÁ 2019-2023

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011570

Realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023

POPIS PROJEKTU: Projekt je zaměřen na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Střední Haná. Konkrétně se jedná o podporované aktivity vymezené specifickými pravidly pro žadatele a příjemce: přípravné, podpůrné činnosti, provozní činnosti, animace strategie komunitně vedeného místního rozvoje a animace škol a školských zařízení v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

CÍL PROJEKTU: Cílem je úspěšné naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Střední Haná.

VÝSLEDKY PROJEKTU: Výstupem projektu bude 11 úspěšně zrealizovaných výzev a 11 uskutečněných seminářů pro potenciální žadatele výzev MAS.

Na projekt je poskytována podpora z EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj) prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Haná

Registrační číslo projektu: CLLD_16_01_074

POPIS PROJEKTU: předmětem projektu je realizace SCLLD MAS Střední Haná v období 2017 – 2023, jejímž cílem je zvýšení kvality života na území MAS, aktivizace občanů mikroregionu a budování partnerství. Součástí projektu jsou tyto aktivity: příprava a vyhlašování výzev, realizace osobních konzultací, workshopů a konferencí, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, apod.

CÍL PROJEKTU: hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Haná v období 2017 – 2023, za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

VÝSLEDKY:

  • zajištění personálních kapacit pro optimální zajištění administrativních procesů souvisejících s realizací SCLLD,
  •  zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti MAS,
  • zajištění optimálního čerpání finančních prostředků strategie prostřednictvím kvalitních, úspěšně realizovaných, projektů

Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

Příměstské tábory MAS Střední Haná

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015655

POPIS PROJEKTU: Projekt je zaměřen na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Střední Haná. Konkrétně se jedná o podporované aktivity vymezené specifickými realizaci 35 příměstských táborů v období 2020-2022 na území MAS Střední Haná s maximální kapacitou 25 dětí.

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je nabídnout rodičům dostupnou a kvalitní péči o děti v době školních prázdnin a tím přispět ke sladění pracovního a rodinného života rodičů na území MAS Střední Haná.

VÝSLEDKY: Výstupem projektu je 35 úspěšně zrealizovaných příměstských táborů, čímž dojde k podpoření minimálně 105 osob (rodičů). Maximální kapacita je stanovena až na 700 podpořených osob.

Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.

 

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS STŘEDNÍ HANÁ

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004453

POPIS PROJEKTU: Projekt je zaměřen na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Střední Haná. Konkrétně se jedná o podporované aktivity vymezené specifickými pravidly pro žadatele a příjemce.

CÍL PROJEKTU: Cílem je úspěšné naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Střední Haná.

VÝSLEDKY: Prostřednictvím projektu budou realizovány aktivity (Přípravné, podpůrné činnosti; Provozní činnosti, Animace strategie CLLD; Animace škol a školských zařízení v OP VVV), blíže vymezené Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Výstupem projektu je 9 úspěšně zrealizovaných výzev a 11 uskutečněných seminářů pro potenciální žadatele a příjemce dotace.

Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

Spolupráce EMI 6

MAS Střední Haná, o.p.s. se podílela na realizaci projektu spolupráce EMI 6 z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1, jehož předmětem byl monitoring a evaluace MAS, participujících na tomto projektu.

Dalšími zapojenými MAS jsou: Partnerství Moštěnka, o. p. s., MAS Moravská cesta, z. s., MAS Regionu Poodří, z. s., MAS Moravská brána, z. s., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Vytvořená metodika nabízí pohled do monitoringu a evaluace programového období 2007-2013 a přehledy o výkonu jednotlivých MAS v tomto časovém úseku.

Druhá část dokumentu, zaměřená na programové období 2014 – 2020, bude implementována do integrovaných strategií rozvoje území zapojených MAS.

Dokumenty v přílohách.

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Přerov

– nositelem projektu je statutární město Přerov. Do projektu jsou dále zapojeny místní akční skupiny působící na ORP Přerov, a to MAS Střední Haná, MAS Partnerství Moštěnka a MAS Hanácké Království, jejichž zástupci jsou součástí realizačního týmu a v projektu působí jako manažeři klíčových aktivit pro venkovské školy na území vymezeném hranicí své MAS.

Místní akční plán vzdělávání (dále jen MAP) cílí na předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání. Je strategickým dokumentem, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti. Kvalitně zpracovaný MAP přináší do budoucna možnost zjednodušeného čerpání dotací pro školy a školská zařízení formou šablon. Nejdůležitější je vznik partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích organizací v místě (např. nestátní neziskové organizace, školní družiny, soukromé vzdělávací instituce apod.). Hlavním přínosem MAP má být vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.

Základní priority MAP:

  • Rozvoj kvality vzdělávání – mateřské a základní školy (čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost, vybavení a infrastruktura).
  • Otevřenost a inkluzivita vzdělávání v mateřských a základních školách.
  • Dostupnost kvalitního vzdělávání v mateřských a základních školách.

Více informací k projektu je na stránkách projektu MAP Přerovsko.

Přílohy

Soubor Velikost souboru
pdf M M E_F I N A L_16 4 MB