IROP – Integrovaný Regionální Operační Program

Integrovaný regionální operační program je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Je nástupcem 7 Regionálních operačních programů a částečně Integrovaného operačního programu z předešlého programového období.

Prostřednictvím MAS Střední Haná lze podávat žádosti do těchto opatření:

Podporovány budou projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, například rekonstrukce, modernizace či nová výstavba chodníků (přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace) podél silnic I., II. a III. třídy, nebo k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Rekonstrukce, modernizace a výstavba stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce.

Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení. Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras.

Podpořeny mohou být pouze cyklotrasy a cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Podpora těchto projektů by měla přinést nejen vyšší bezpečnost a komfort služeb pro uživatele veřejné dopravy, ale také její širší využívání, což by mělo dopad na snížení ekologické zátěže. Dalším cílem je využít potenciál veřejné dopravy a cyklodopravy a snížit tak podíl využívání automobilové dopravy v jejich prospěch.

Opatření navazuje na SWOT analýzu kapitola 2.2 a také vychází z Analýzy problémů a potřeb kapitola 2.3, bod 3 – vymezení konkrétních problémů a vymezení konkrétních potřeb.

Přínosem tohoto opatření je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. Rizika jsou nová především svou intenzitou, frekvencí opakování a rozsahem dopadů.

Zásadním problémem jsou také mimořádné události antropogenního původu, jako úniky nebezpečných látek do životního prostředí. Tyto události ohrožují povrchové a podzemní vody, půdu a obyvatelstvo a mohou být klimatickými změnami umocněny.

Cílem opatření je zajištění dostatečného vybavení složek IZS a to zejména pro JPO II a III potřebné pro předpokládaný výskyt mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky. Prostřednictvím tohoto opatření bude v exponovaných územích posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základních složek IZS, její soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky.

Opatření je zpracováno v souladu s dokumenty:

Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020.

Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020.

Příloha č. 5 PD IROP, příloha obsahuje seznam obcí s rozšířenou působností, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek.

Opatření navazuje na SWOT analýzu kapitola 2.2 a také vychází z Analýzy problémů a potřeb kapitola 2.3, bod 3 infrastruktury – vymezení konkrétních problémů a vymezení konkrétních potřeb.

Primárním cílem v této oblasti je zvýšení dostupnosti a kvalitě sociálních služeb v regionu, služeb vedoucích k sociální inkluzi, k zajištění sociálního bydlení a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

Jedná se o podporu vytvoření zázemí pro terénní a ambulantní služby, podporu infrastruktury pro sociální bydlení, služby pobytové v souvislosti se sociálním začleňováním a podporu služeb připravující osoby ke vstupu (návratu) na trh práce. V rámci výše uvedených opatření budou podporovány pouze služby definované zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podporovanou aktivitou jsou dále služby primární prevence, které mají komunitní charakter a na tyto služby navazující infrastruktura komunitních center, jejichž kapacita je nedostačující. V rámci tohoto opatření není podmínky poskytování pouze soc. služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření navazuje na SWOT analýzu kapitola 2.2 a také vychází z Analýzy problémů a potřeb kapitola 2.3, bod 3 infrastruktury a bod 7 občanská vybavenost – vymezení konkrétních problémů a vymezení konkrétních potřeb.

Podporovány budou investice do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení vzdělávacích zařízení škol, školských zařízení a dalších zařízení podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, v oblasti výuky cizích jazyků a digitálních technologií. Opatření má za cíl zlepšit kvalitu formálního, neformálního a zájmového vzdělávání mládeže.

OPZ – Operační Program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

V rámci programového rámce OPZ budou řešena následující opatření:

Cílem je Zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově. Zlepšení udržitelnosti kvalitních sociálních služeb. Zajištění služeb uživatelům, kterým tímto přispějeme k nezávislému způsobu života, začlenění do společnosti a zabráníme jeho izolaci či segregaci.
Alokace: 5.324.000 Kč

Podporované aktivity:

1. Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
• Odborné sociální poradenství
• Terénní programy
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Raná péče
• Krizová pomoc
• Kontaktní centra
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• Sociální rehabilitace
• Sociálně terapeutické dílny
• Služby následné péče
• Podpora samostatného bydlení
• Osobní asistence
• Odlehčovací služby

2. Další programy a činnosti i v oblasti sociálního začleňování
• Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách
• Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života
• Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky
• Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách
• Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty
• Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci
• Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
• Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče
• Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin
• Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení
• Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovně-právních vztahů
• Aktivity přispívající k boji s diskriminací
• Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území

Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programů Zaměřených na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.
Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v přímé práci, tj. odborné pracovní pozice hrazené z přímých nákladů, s cílem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a dovedností při práci s cílovými skupinami, a to v rozsahu minimálně 40 hodin za celé období realizace projektu.

3. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
• Komunitní sociální práce
• Komunitní centra

Cílem je: zvýšení lokální zaměstnanosti, usnadnění přístupu k zaměstnání osobám z cílových skupin, pomoc zaměstnavatelům s vytvářením nových pozic, efektivnější obsazování pozic stávajících.
Alokace: 1.000.000 Kč

Podporované aktivity:

1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
• podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnaní a jeho udržení.
• rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
• aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

2. Podpora udržitelnosti na trhu práce
• vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce prostřednictvím flexibilních forem zaměstnávání
• podpora flexibilních forem zaměstnávání
• podporovány budou pouze poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi

3. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
• zprostředkování zaměstnání
• podpora projektů vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám osob při uplatnění na trhu práce
• formou mzdových příspěvků bude podporováno vytváření nových pracovních míst pro cílové skupiny
• formou mzdových příspěvků bude podporováno rovněž umisťování cílových skupin osob na ta pracovní místa, která budou z různých příčin na trhu práce uvolňována
• podpora zahájení podnikatelské činnosti.

4. Podpora prostupného zaměstnávání
• aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatření podle individuálních potřeb postupné zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce
• zvyšování motivace zaměstnanců k vytváření udržitelných pracovních míst s využitím nástrojů, jako jsou pracovní místa na zkoušku, pracovní místa ve prospěch obcí atd.

Cílem je podpora fungování rodin, podpora péče o dítě a aktivit pro děti předškolního a školního věku za účelem návratu rodičů do zaměstnání. Podpora slaďování rodinného a profesního života.
Alokace: 6.000.000 Kč

Podporované aktivity:

1. Příměstské tábory – podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt.

2. Zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) – podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne). Cílem je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

3. Dětské skupiny – podpora je určena na vytvoření nových/transformaci stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a na jejich provoz. Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte, výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte. Službu péče o dítě lze poskytovat v následujících režimech:
a) Dětská skupina pro veřejnost
b) Podniková dětská skupina

4. Společná doprava dětí do/z příměstského tábora nebo dětské skupiny- podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora (týká se dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ).

5. Vzdělávání pečujících osob – jedná se o další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti. Volba profesního vzdělávání musí odpovídat potřebám podporované cílové skupiny a musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění. Dosažené vzdělání by podpořeným osobám mělo usnadnit jejich uplatnění například v dětských skupinách, v dětských klubech, na příměstských táborech nebo jako OSVČ.

PRV – Program Rozvoje Venkova

V rámci programového rámce program rozvoje venkova budou podporovány zejména projekty, které budou přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství v podnikatelské sféře.

Programový rámec je tvořen 5 fichemi, z nichž jedna je určena na projekty spolupráce mezi MAS.

Budou podporovány hmotné a nehmotné investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinné výrobě a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení paletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

V rámci této Fiche nebudou podporovány investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu, investice pro rostlinnou výrobu týkající se obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů a podpora nebude poskytována na pořízení kotlů na biomasu. Konkrétní podporované aktivity budou uvedeny v jednotlivých výzvách a budou respektovat aktuální metodické pokyny PRV.

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování.

Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrate a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), podrobněji budou potenciální žadatelé vymezeni v konkrétních výzvách. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) budou moci být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I. Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I. Smlouvy o fungování EU.

Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění – oplocenky. Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

V rámci Fiche budou realizovány především měkké projekty (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD.

Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:

• investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení

• značení místních výrobků a služeb;

• investice související se vzdělávacími aktivitami;

• investice do informačních a turistických center

Mezi hlavní témata spolupráce, na které se chce MAS zaměřit patří:

• Projektové a strategické řízení

• Podpora tradičních akcí

• Podpora zaměstnanosti a vzdělávání

• Podpora komunitního života

• Podpora cestovního ruchu

• Podpora obnovy kulturního dědictví

• Ochrana životního prostředí

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.

OP VVV – Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). 

MAS má v tomto programovacím období ve vztahu k šablonám funkci animátora školství, což představuje metodickou pomoc pro MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, pořádání školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ a konzultační činnost při realizaci projektů.

OP ŽP – Operační program Životní prostředí

Programový rámec Operačního programu Životní prostředí byl do SCLLD přidán v červnu 2018. Na jeho realizaci je připraveno 10 mil. korun a podpořeny budou tři opatření: Posílení přirozené funkce krajiny, Ochranu půdy a krajiny a Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci.

Prostřednictvím MAS Střední Haná lze podávat žádosti do těchto opatření:

Podporovány budou projekty se zaměřením na posílené přirozené funkce krajiny a biodiverzity za účelem ochrany krajiny a půdy. Cílem opatření je založení a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES a zvýšení ekologické stability na území MAS.

Podporované aktivity: Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, míra dotace 100 %, např. plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě. Zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě, zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd.

Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících
USES , míra dotace 80 %.

– doplnění existujících prvků roztroušenou z dosadbou dřevin, rozšíření existujících prvků o remízy, liniové výsadby, obnova extenzivních ovocných sadů, založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů.

Projekty budou vycházet z územního plánu a realizace bude probíhat na nelesních pozemcích.

Podporovány budou projekty vedoucí k zamezení větrné či vodní eroze půdy. Hlavním cílem je ochrana půdy, která je ohrožena půdní erozí. Dílčím cílem je zamezit znehodnocování krajiny a přírody, která vede k její degradaci a ztrátě úrodnosti. Mezi podporované aktivity tohoto opatření patří opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, stabilizace drah povrchového odtoku a preventivní opatření proti erozi. Aktivity související s ochranou proti větrné erozi budou podpořeny v případě, že se jedná o obnovu či zakládání větrolamů.

Podporované aktivity: zakládání průlehů se zatravněním, zakládání travních pásů ke vsáknutí vody, zatravnění míst ke vsáknutí vody se zabráněním povrchového odtoku, zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin, hrázky, terasy, svodné příkopy, zakládání mezí a remízků apod.

Míra dotace 80 %.

V rámci opatření budou podporovány projekty zaměřené na zakládání a obnovu veřejné zeleně v obcích. Podporované aktivity lze realizovat na zastavěném území., omezeně i na zastavitelných plochách mimo zastavěné území, na plochách dle ÚPD definovaných jako zeleň. V rámci realizace podpořených aktivit budou upřednostňovány domácí druhy stromů před estetickou úpravou prostranství.

Hlavním cílem opatření je zvýšení kvality zeleně v obcích a zároveň zvýšení biodiverzity. Realizace tohoto opatření by mělo dojít také k zlepšení kvality prostředí v sídlech, zlepšení péče o veřejná prostranství (jako jsou parky, uliční stromořadí, aleje, veřejné zahrady a sady). Dílčími cíli tohoto opatření je vytvoření prostředí vhodného pro udržení a návrat mladých lidí na venkov a ochrana přírodního prostředí v obcích.

Podporované aktivity: Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů (zakládání a obnova městských parků a parkových náměstí, lesoparků a hájů, doprovodné zeleně u vodních toků, vytváření průlehů se zatravněním, obnova alejí, obnova zeleně podél komunikace, uličních stromořadí, obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství apod.)

Míra dotace 60 %.