IROP – Integrovaný Regionální Operační Program

Integrovaný regionální operační program je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Je nástupcem 7 Regionálních operačních programů a částečně Integrovaného operačního programu z předešlého programového období.

Prostřednictvím MAS Střední Haná lze podávat žádosti do těchto opatření:

Podporovány budou projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, například rekonstrukce, modernizace či nová výstavba chodníků (přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace) podél silnic I., II. a III. třídy, nebo k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Rekonstrukce, modernizace a výstavba stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce.

Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení. Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras.

Podpořeny mohou být pouze cyklotrasy a cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Podpora těchto projektů by měla přinést nejen vyšší bezpečnost a komfort služeb pro uživatele veřejné dopravy, ale také její širší využívání, což by mělo dopad na snížení ekologické zátěže. Dalším cílem je využít potenciál veřejné dopravy a cyklodopravy a snížit tak podíl využívání automobilové dopravy v jejich prospěch.

Opatření navazuje na SWOT analýzu kapitola 2.2 a také vychází z Analýzy problémů a potřeb kapitola 2.3, bod 3 – vymezení konkrétních problémů a vymezení konkrétních potřeb.

Přínosem tohoto opatření je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. Rizika jsou nová především svou intenzitou, frekvencí opakování a rozsahem dopadů.

Zásadním problémem jsou také mimořádné události antropogenního původu, jako úniky nebezpečných látek do životního prostředí. Tyto události ohrožují povrchové a podzemní vody, půdu a obyvatelstvo a mohou být klimatickými změnami umocněny.

Cílem opatření je zajištění dostatečného vybavení složek IZS a to zejména pro JPO II a III potřebné pro předpokládaný výskyt mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky. Prostřednictvím tohoto opatření bude v exponovaných územích posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základních složek IZS, její soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky.

Opatření je zpracováno v souladu s dokumenty:

Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020.

Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020.

Příloha č. 5 PD IROP, příloha obsahuje seznam obcí s rozšířenou působností, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek.

Opatření navazuje na SWOT analýzu kapitola 2.2 a také vychází z Analýzy problémů a potřeb kapitola 2.3, bod 3 infrastruktury – vymezení konkrétních problémů a vymezení konkrétních potřeb.

Primárním cílem v této oblasti je zvýšení dostupnosti a kvalitě sociálních služeb v regionu, služeb vedoucích k sociální inkluzi, k zajištění sociálního bydlení a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

Jedná se o podporu vytvoření zázemí pro terénní a ambulantní služby, podporu infrastruktury pro sociální bydlení, služby pobytové v souvislosti se sociálním začleňováním a podporu služeb připravující osoby ke vstupu (návratu) na trh práce. V rámci výše uvedených opatření budou podporovány pouze služby definované zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podporovanou aktivitou jsou dále služby primární prevence, které mají komunitní charakter a na tyto služby navazující infrastruktura komunitních center, jejichž kapacita je nedostačující. V rámci tohoto opatření není podmínky poskytování pouze soc. služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření navazuje na SWOT analýzu kapitola 2.2 a také vychází z Analýzy problémů a potřeb kapitola 2.3, bod 3 infrastruktury a bod 7 občanská vybavenost – vymezení konkrétních problémů a vymezení konkrétních potřeb.

Podporovány budou investice do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení vzdělávacích zařízení škol, školských zařízení a dalších zařízení podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, v oblasti výuky cizích jazyků a digitálních technologií. Opatření má za cíl zlepšit kvalitu formálního, neformálního a zájmového vzdělávání mládeže.

Aktuální vyhlášení výzvy

No posts found.

Historie výzev

Všechny uplynulé výzvy uchováváme v archivu.