IROP – Integrovaný Regionální Operační Program 21+

Integrovaný regionální operační program je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2021 – 2027. Harmonogram plánovaných výzev naleznete http://masstrednihana.cz/harmonogram-vyzev/ . Popis podporovaných opatření a aktivit naleznete níže a v příloze programového rámce IROP zveřejněného níže.

Prostřednictvím MAS Střední Haná lze podávat žádosti do těchto opatření:

Podporovány budou aktivity zaměřené na Infrastrukturu bezpečné nemotorové dopravy. V rámci realizace projektu lze podpořit výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalaci prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách. Doprovodná část projektu: pro  zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací. 

Podpora těchto projektů by měla přinést nejen vyšší bezpečnost a komfort služeb pro uživatele veřejné dopravy, ale také její širší využívání, což by mělo dopad na snížení ekologické zátěže. Dalším cílem je využít potenciál veřejné dopravy a cyklodopravy a snížit tak podíl využívání automobilové dopravy v jejich prospěch.

Opatření navazuje na opatření Strategického rámce SCLLD MAS Střední Haná: 1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury a udržitelných forem dopravy.

Podporovány budou aktivity zaměřené na Infrastrukturu základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol. V rámci realizace projektu lze podpořit vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, vnitřní konektivitu škol, školní družiny a školní kluby, učebny neúplných škol.

Doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí, doprovodné infrastruktury školy: pro školní poradenská pracoviště a rpo práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, redukční učebny), pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety), vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Doprovodnou částí projektu může být Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Opatření navazuje na opatření Strategického rámce SCLLD MAS Střední Haná: 4.4 Kvalitní a dostupné vzdělávání obyvatel.

Podporovány budou aktivity zaměřené na Infrastrukturu pro sociální služby. V rámci realizace projektu lze podpořit infrastrukturu sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách.

Doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí, doprovodné infrastruktury školy: pro školní poradenská pracoviště a rpo práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, redukční učebny), pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety), vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Doprovodnou částí projektu může být Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Opatření navazuje na opatření Strategického rámce SCLLD MAS Střední Haná: 4.3 Rozvoj a podpora sociálních služeb.

Podporovány budou aktivity zaměřené na Rekonstrukce a vybavení obecních a profesionálních knihoven. V rámci realizace projektu lze podpořit výstavbu, rekonstrukci knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.

Doprovodnou částí projektu může být Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Opatření navazuje na opatření Strategického rámce SCLLD MAS Střední Haná: 3.3 Podpora cestovního ruchu.

Aktuální vyhlášení výzvy

No posts found.

Historie výzev

Všechny uplynulé výzvy uchováváme v archivu.

Přílohy

Soubor Velikost souboru
xls Textová část PR IROP MAS Střední Haná 107 KB