SP SZP – Společná zemědělská politika

V programovém období 2021 – 2027 budou podporovány projekty dle programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky, jehož cílem je podpořit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života.

Programový rámec MAS Střední Haná je tvořen 3 Fichemi, které se dále rozdělují na aktivity.

Fiche 4 zahrnuje tyto oblasti podpory/aktivity:

  1. Zemědělské podnikání
  2. Zpracování a uvádění na trh produktů
  3. Lesnické podnikání
  4. Nezemědělské podnikání

Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského, lesnického i nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.

Fiche 5 zahrnuje tyto oblasti podpory/aktivity:

  1. Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
  2. Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
  3. Drobné památky místního významu
  4. Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.

V rámci Fiche 6 bude podpořena pouze oblast podpory/aktivita: e) Drobné památky v krajině.

Jedná se o investici do stavebních úprav drobných památek místního významu.

 

 

 

Aktuální vyhlášené výzvy

Aktuality, Aktuální výzvy, PRV

SP SZP_výzva č. 1 MAS Střední Haná

Název výzvy: SP SZP_výzva č. 1 MAS Střední Haná Datum vyhlášení výzvy MAS: 02. 05. 2024 Termín příjmu žádostí od: 02. 05.

Historie výzev

Všechny uplynulé výzvy uchováváme v archivu.