PRV – Program Rozvoje Venkova

V rámci programového rámce program rozvoje venkova budou podporovány zejména projekty, které budou přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství v podnikatelské sféře.

Programový rámec je tvořen 5 fichemi, z nichž jedna je určena na projekty spolupráce mezi MAS.

Budou podporovány hmotné a nehmotné investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinné výrobě a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení paletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

V rámci této Fiche nebudou podporovány investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu, investice pro rostlinnou výrobu týkající se obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů a podpora nebude poskytována na pořízení kotlů na biomasu. Konkrétní podporované aktivity budou uvedeny v jednotlivých výzvách a budou respektovat aktuální metodické pokyny PRV.

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování.

Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrate a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), podrobněji budou potenciální žadatelé vymezeni v konkrétních výzvách. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) budou moci být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I. Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I. Smlouvy o fungování EU.

TATO FICHE JIŽ NEBUDE REALIZOVÁNA. Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění – oplocenky. Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

TATO FICHE JIŽ NEBUDE REALIZOVÁNA. V rámci Fiche budou realizovány především měkké projekty (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD.

Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:

• investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení

• značení místních výrobků a služeb;

• investice související se vzdělávacími aktivitami;

• investice do informačních a turistických center

Mezi hlavní témata spolupráce, na které se chce MAS zaměřit patří:

• Projektové a strategické řízení

• Podpora tradičních akcí

• Podpora zaměstnanosti a vzdělávání

• Podpora komunitního života

• Podpora cestovního ruchu

• Podpora obnovy kulturního dědictví

• Ochrana životního prostředí

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.

Tato Fiche zahrnuje podporu v následujících oblastech:

a) Veřejná prostranství v obcích

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifikovaná níže, a to včetně herních prvků. Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.

c) Hasičské zbrojnice

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Aktuální vyhlášené výzvy

No posts found.

Historie výzev

Všechny uplynulé výzvy uchováváme v archivu.