IROP – 1. výzva Střední Haná – INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 1. VÝZVA STŘEDNÍ HANÁ – IROP – INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DORPAVU.

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 60. Výzvu – IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD) “

Odkaz na 60. výzvu IROP:  kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 60 IROP

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop

 

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 11. 9. 2023, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU: 13. 10. 2023, 12:00

Finanční alokace na výzvu –  11 487 602,- CZV (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 500 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 4 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

-výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,

-zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách,

-doprovodná část projektu, pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 19. 9. 2023 od 10 hodin, nám. Míru 21,  Kojetín (budova ÚP).

Kontakt:

Mgr. Klára Řezáčová/ Bc. Iva Dokoupilová
Email: rezacova@masstrednihana.cz/ dokoupilova@masstrednihana.cz
Tel.: 725 889 594 / Tel.: 777 889 595