IROP – 2. výzva Střední Haná – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ OBECNÍCH A PROFESIONÁLNÍCH KNIHOVEN

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 2. VÝZVA STŘEDNÍ HANÁ – IROP – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ OBECNÍCH A PROFESIONÁLNÍCH KNIHOVEN.

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 114. Výzvu – IROP – KULTURA – KNIHOVNY – SC 5.1 (CLLD) “

Odkaz na 114. výzvu IROP:  kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 114 IROP

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/114vyzvairop

 

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 11. 9. 2023, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 13. 10. 2023, 12:00

Finanční alokace na výzvu –  3 000 000,- CZV (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 300 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 1 500 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Rekonstrukce a vybavení obecních a profesionálních knihoven – rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihovny.

Seminář pro žadatele se uskuteční 19. 9. 2023 od 10 hodin, nám. Míru 21,  Kojetín (budova ÚP)

Kontakt:

Mgr. Klára Řezáčová/ Bc. Iva Dokoupilová
Email: rezacova@masstrednihana.cz/ dokoupilova@masstrednihana.cz
Tel.: 725 889 594 / Tel.: 777 889 595