IROP – 3. výzva Střední Haná – INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 3. VÝZVA STŘEDNÍ HANÁ – IROP – INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 49. Výzvu – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY – SC 5.1 (CLLD) “

Odkaz na 49. výzvu IROP:  kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 49 IROP

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/49vyzvairop

 

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 11. 9. 2023, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU: 13. 10. 2023, 12:00

Finanční alokace na výzvu –  600 000,- CZV (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 500 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 600 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Infrastruktura sociálních služeb – podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Seminář pro žadatele se uskuteční 19. 9. 2023 od 10 hodin, nám. Míru 21,  Kojetín (budova ÚP).

Kontakt:

Mgr. Klára Řezáčová/ Bc. Iva Dokoupilová
Email: rezacova@masstrednihana.cz/ dokoupilova@masstrednihana.cz
Tel.: 725 889 594 / Tel.: 777 889 595