IROP – 4. výzva MAS Střední Haná – rozvoj Sociálních služeb a rozvoj Komunitních center

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – aktivity Rozvoj Sociálních služeb a Rozvoj Komunitních center

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“

Odkaz na 62. výzvu IROP:  kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 62 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 9. 5. 2019, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 10. 6. 2019, 12:00

Finanční alokace na výzvu – 4 210 530 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb – nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, – výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Aktivita Rozvoj komunitních center – stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,- nákup pozemků, budova staveb- pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,- vybavení pro zajištění provozu zařízení.