IROP – 4. výzva MAS Střední Haná – rozvoj Sociálních služeb a rozvoj Komunitních center

Dne 3. 6. 2019 došlo ke změně této výzvy. Změna se týká data ukončení příjmu žádostí, který byl posunut na 17. 6. 2019. Nová verze Textu výzvy je zde zveřejněna.

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – aktivity Rozvoj Sociálních služeb a Rozvoj Komunitních center

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“

Odkaz na 62. výzvu IROP:  kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 62 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 9. 5. 2019, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 17. 6. 2019, 12:00

Finanční alokace na výzvu – 4 210 530 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb – nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, – výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Aktivita Rozvoj komunitních center – stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,- nákup pozemků, budova staveb- pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,- vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Proces hodnocení: Projekty byly předány k záveřečnému ověčení způsobilosti na CRR (21. 8. 2019).