IROP – 9. výzva MAS Střední Haná – Bezpečnost dopravy III

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Aktivita Bezpečnost dopravy

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 53 ,,Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD,,

Odkaz na 53. výzvu IROP – Udržitelná doprava, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 15. 4. 2021, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU: 16. 5. 2021, 12:00

Finanční alokace na výzvu – 1 502 042,61  Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 500 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 1 502 042,61 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY: rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.

Seminář k výzvě se uskuteční 20. 4. 2021 ve 14:00 hod. online formou. Pozvánku naleznete níže.