IROP – 1. výzva MAS Střední Haná – Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Aktivita Bezpečnost dopravy a cyklodoprava.

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 53 ,,Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD,, – UPOZORŇUJEME ŽADATELE, ŽE DNE 29. 6. 2018 BYLA VÝZVA ŘO Č. 53 AKTUALIZOVÁNA – PRO 1. VÝZVU MAS VŠAK PLATÍ PŘEDCHOZÍ VERZE VÝZVY Č.53 I SPECIFICKÝCH PRAVIDEL TZN. VERZE K 8.8.2017 !

Odkaz na 53. výzvu IROP – Udržitelná doprava, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 26. 6. 2018, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 27. 8. 2018, 12:00

Finanční alokace na výzvu – 7 368 420 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 200 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 2 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY: rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.

Aktivita CYKLODOPRAVA: výstavba komunikací pro cyklisty v dopravním prostoru pozemních komunikací.