IROP – 1. výzva MAS Střední Haná – Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

Dne 4. 10. 2018 došlo ke změně výzvy. Z technických důvodů, které neumožnili podání žádosti, je výzva (příjem žádostí) prodloužena do 8. 10. 2018, 12:00.

Dne 20. 8. 2018 došlo ke změně této výzvy. Změna se týká data ukončení příjmu žádostí, který byl posunut na 4. 10. 2018. Nová verze Textu výzvy je zde zveřejněna.

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Aktivita Bezpečnost dopravy a cyklodoprava.

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 53 ,,Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD,, – UPOZORŇUJEME ŽADATELE, ŽE DNE 29. 6. 2018 BYLA VÝZVA ŘO Č. 53 AKTUALIZOVÁNA – PRO 1. VÝZVU MAS VŠAK PLATÍ PŘEDCHOZÍ VERZE VÝZVY Č.53 I SPECIFICKÝCH PRAVIDEL TZN. VERZE K 8.8.2017 !

Odkaz na 53. výzvu IROP – Udržitelná doprava, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 26. 6. 2018, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 4. 10. 2018, 12:00

Finanční alokace na výzvu – 7 368 420 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 200 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 2 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY: rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.

Aktivita CYKLODOPRAVA: výstavba komunikací pro cyklisty v dopravním prostoru pozemních komunikací.