IROP – 2. výzva MAS Střední Haná – Stanice IZS

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof – Aktivita stanice IZS

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 69 ,,Integorvaný záchranný systém – Integrované projekty CLLD,,

Odkaz na 69. výzvu IROP – Integrovaný záchranný systém, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 69 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 26. 6. 2018, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 27. 8. 2018, 12:00

Finanční alokace na výzvu – 273 680 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 270 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Stanice IZS: stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor