IROP – 2. výzva MAS Střední Haná – Stanice IZS

Dne 20. 8. 2018 došlo ke změně této výzvy. Změna se týká data ukončení příjmu žádostí, který byl posunut na 4. 10. 2018. Nová verze Textu výzvy je zde zveřejněna.

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof – Aktivita stanice IZS

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 69 ,,Integorvaný záchranný systém – Integrované projekty CLLD,,

Odkaz na 69. výzvu IROP – Integrovaný záchranný systém, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 69 IROP

http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD

DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 26. 6. 2018, 12:00

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 4. 10. 2018, 12:00

Finanční alokace na výzvu – 273 680 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 270 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Stanice IZS: stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor